Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem cortenart.pl/sklep jest firma TAPROOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpis do KRS: 0000732854, NIP: 5213828079, REGON: 380270535 z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 41A/8.
 2. Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 3. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.
 4. Zamówienia w sklepie internetowym TAPROOT Sp. z o.o. są realizowane na terenie Polski, w walucie polskiej.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym TAPROOT Sp. z o.o. jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Informacje zamieszczone na stronie sklepu internetowego pod adresem: cortenart.pl/sklep mają charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący Sprzedającego, stanowiąc jedynie zaproszenie do składania Zamówień przez Kupujących, w oparciu o deklarowane w nich opisy towarów oraz warunki dostaw, w tym ceny. W żadnym wypadku nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, chyba, że Sprzedający wyraźnie, na piśmie zgodzi się na takie ich traktowanie.

§2

Składanie zamówień

 1. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie aktywnego konta w sklepie internetowym TAPROOT Sp. z o.o. – uzyskanie loginu i hasła dostępu do sklepu internetowego.
 2. Otrzymanie loginu i hasła dostępu do sklepu internetowego następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego pod adresem: cortenart.pl/moje-konto/
 3. Zamówienia należy składać poprzez stronę internetową cortenart.pl/sklep. Złożenie zamówienia przez sklep internetowy jest potwierdzane drogą e-mail oraz poprzez wyświetlenie informacji w systemie sklepu internetowego. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. TAPROOT Sp. z o.o. nie odpowiada za nieprawidłowości i błędy w przesyłaniu potwierdzeń w formie wiadomości e-mail spowodowane czynnikami niezależnymi od Spółki (np. awariami serwerów pocztowych, łączy internetowych, klęskami żywiołowymi, ingerencji osób trzecich).
 4. Dokonując zamówienia poprzez stronę internetową cortenart.pl/sklep Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu TAPROOT Sp. z o.o. może anulować złożone zamówienie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
 5. TAPROOT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej ilości zamówienia. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia TAPROOT Sp. z o.o. może prawo zaproponować Kupującemu inny towar o takich samych lub zbliżonych parametrach. W przypadku zgody Kupujący, TAPROOT Sp. z o.o. zrealizuje tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Kupujący otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, a TAPROOT Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.
 6. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy cały zamówiony przez Kupującego towar jest skompletowany i gotowy do wysyłki. TAPROOT Sp. z o.o. wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem TAPROOT Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Kupujący niniejszym upoważnia TAPROOT Sp. z o.o. do wysyłki faktury e-mailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF.
 7. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub ewentualnie anulować zamówienie wyłącznie za zgodą TAPROOT Sp. z o.o. udzieloną pisemnie pod rygorem nieważności.
 8. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach brutto. TAPROOT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Spółka zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Kupującego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za niezawartą. TAPROOT Sp. z o.o. w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.
 9. Jeśli nie ustalono inaczej, zamówienie realizowane jest na warunkach Incoterms 2010 EXW siedziba lub oddział firmy TAPROOT Sp. z o.o.

§3

Realizacja zamówienia

 1. Dostawa towaru odbywa się w sposób określony w zamówieniu i dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacja o dostępności Produktu wyświetla się w sklepie internetowym przy każdym towarze.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 5. Kupujący, zależnie od uzyskanych warunków płatności może uregulować płatność za zamówione towary przelewem online, przelewem tradycyjnym (bankowym) na podany w zamówieniu rachunek bankowy TAPROOT Sp. z o.o. przed realizacją zamówienia (przedpłata) lub, w przypadku udzielonego kredytu kupieckiego, po otrzymaniu faktury, podając w tytule przelewu numer zamówienia oraz dane Kupującego. W przypadku przedpłaty, realizacja zamówienia (w tym złożenie zamówienia dostawcy) nastąpi po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym TAPROOT Sp. z o.o.
 6. Każda przesyłka wysyłana jest przez TAPROOT Sp. z o.o. firmą kurierską. Kwestie związane z warunkami dostawy reguluje Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych firmy kurierskiej, która realizuje dostawę.
 7. Termin realizacji wskazany w zamówieniu szacowany jest w dniu złożenia oferty i może ulec zmianie, gdyż jest to termin uzależniony od realizacji zamówienia przez producenta. Na czas, po jakim zamówione produkty trafią do Kupującego składa się również czas kompletowania zamówienia oraz czas jaki jest potrzebny firmie kurierskiej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 8. Dla zamówień o wartości powyżej 10 000 zł netto, Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia dopiero po podpisaniu umowy sprzedaży.

§4

Gwarancja/Reklamacja

 1. Gwarancja na zakupiony towar udzielana jest przez TAPROOT Sp. z o.o. na okres do 24 miesięcy od daty dostarczenia zgodnie z poniższymi warunkami, chyba, że inaczej stanowi karta gwarancyjna.
 2. Gwarancja na oprawy lamp udzielona jest na okres 24 miesięcy od daty dostarczenia.
 3. Gwarancja na źródła światła (świetlówki) jest udzielona na okres 12 miesięcy lub 9000h w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
 4. Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność TAPROOT Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanych Kupującemu towarów.
 5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn niezależnych od Kupującego.
 6. TAPROOT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów powstałe w wyniku:
  nieprawidłowego, niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcjami użytkowania towaru, nieprawidłowej instalacji, konserwacji, transportu, rozładunku, magazynowania, błędów Kupującego oraz błędów projektowych lub wykonawczych osób trzecich;
  samowolnie dokonywanych bez zgody TAPROOT Sp. z o.o. napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych, wykonywanych przez nieautoryzowany inny niż wskazany przez TAPROOT Sp. z o.o. podmiot lub w wyniku używania nieautoryzowanych przez TAPROOT Sp. z o.o. części;
  wszelkich przyczyn zewnętrznych, takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, a także uszkodzeń wynikłych ze skutków naturalnego zużycia, czyli takiego zużycia, które nie jest wynikiem wady materiału lub wykonania, zdarzeń losowych i siły wyższej.
 7. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego. Uprawnienia z gwarancji nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody TAPROOT Sp. z o.o. Odpowiedzialność z gwarancji jest ograniczona do wartości ceny netto reklamowanego towaru dotkniętego wadą.
 8. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania odbieranych produktów z zachowaniem należytej staranności, wymaganej w stosunkach gospodarczych, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, pod kątem istnienia wad jawnych oraz braków ilościowych. Kupujący jest zobowiązany do zbadania każdego Produktu przed jego zainstalowaniem albo zastosowaniem i niezwłocznego poinformowania TAPROOT Sp. z o.o. o ewentualnych nieprawidłowościach. Niezgłoszone w sposób powyższy wady nie podlegają reklamacji w ramach gwarancji.
 9. Reklamacja musi zostać zgłoszona pisemnie i powinna obejmować: numer faktury sprzedaży, oryginał karty gwarancyjnej (jeśli występuje), numer fabryczny urządzenia, opis usterki. Formularz zgłoszenia reklamacji udostępniony jest na stronie: cortenart.pl/zwroty-i-reklamacje
 10. Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący jest zobowiązany do starannego zbadania opakowania produktu (i samego produktu o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody.
 11. Niezwłocznie po odbiorze przesyłki (pokwitowaniu odbioru na liście przewozowym), jeszcze w obecności przewoźnika Kupujący powinien rozpakować produkt oraz dokonać jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym, szczególnie pod kątem widocznych uszkodzeń do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki lub uszkodzenia produktu powinny być odnotowane w protokole szkody. W przypadku dużych dostaw towaru i/lub dostaw w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru i zgłoszenia Sprzedającemu ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych licząc od daty otrzymania towaru. Nie zwalnia to jednak Kupującego z obowiązku, o którym mowa w punkcie 8.
 12. Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez zachowania staranności, o której mowa w pkt 8 i 9 jest równoznaczne z odbiorem towaru bez zastrzeżeń.
 13. Wniesienie reklamacji każdorazowo musi zostać złożone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym reklamacji i zostać dostarczone wraz z protokołem szkody i dokumentacją fotograficzną zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym formularzu.
 14. Jeżeli okaże się, że wada jest wynikiem okoliczności, za które TAPROOT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, Kupujący zwróci TAPROOT Sp. z o.o. wszelkie powiązane z procesem reklamacji koszty, tj. w szczególności koszty transportu produktów, dojazdów, koszty usług serwisowych, koszty obsługi prawnej. Zapłata kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza możliwości dochodzenia przez TAPROOT Sp. z o.o. odszkodowania na zasadach ogólnych.
 15. Wszelkie naprawy gwarancyjne dokonywane są w Bytomiu.
 16. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Kupujący. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszt transportu do Kupującego ponosi TAPROOT Sp. z o.o.
 17. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.

§5

Zwroty towaru

 1. TAPROOT Sp. z o.o. przysługuje prawo żądania od Kupującego zwrotu całości lub części towaru, za który Kupujący nie zapłacił w terminie, niezależnie od tego w czyim posiadaniu towar ten się znajduje.
 2. Kupujący może dokonać zwrotu towaru wyłącznie za zgodą TAPROOT Sp. z o.o. wyrażoną na piśmie. TAPROOT Sp. z o.o. może uzależnić wyrażenie zgody na zwrot towaru od zapłaty przez Kupującego odstępnego w kwocie stanowiącej 20% (dwadzieścia) wartości brutto zamówienia lub wyższej, jeżeli koszty związane z zakupem i realizacją zamówienia przekroczyły tę kwotę.
 3. Kupujący jest uprawniony do dokonania zwrotu towaru za zgodą Sprzedającego i pod warunkiem braku istnienia jakichkolwiek uszkodzeń towaru, jego opakowania oraz braku śladów użytkowania towaru, a także pokrycia pełnych kosztów transportu zwracanego towaru do magazynu, z którego nastąpiła dostawa dla Kupującego.
 4. Rozliczenie za zwracany towar dokonywane będzie poprzez wystawienie i doręczenie Kupującemu faktury korygującej wraz z notą księgową.
 5. Rozpatrywanie spraw dotyczących możliwości zwrotu towaru dotyczy tylko zamówień do 1 miesiąca wstecz od daty wystawienia faktury.
 6. W ciągu 30 dni od daty przyjęcia zwrotu, Kupujący otrzyma dokumenty korygujące dotychczasowe rozliczenia.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§6

Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Kupującego w procesie rejestracji, składania i realizacji zamówienia są przetwarzane przez TAPROOT Sp. z o.o. wpisanej do KRS numer: 0000563078, Numer NIP: 6263018383, REGON: 361781302 z siedzibą w Bytomiu (41 – 902), ul. Kazimierza Pułaskiego 49, która jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia i jego realizacji jest podanie przez Kupującego jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia i realizacji zamówienia.
 3. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Kupującego odpowiedniego pola na formularzu.
 4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Kupującemu zamówionych towarów. Zakres przekazywanych danych ograniczony jest do niezbędnego minimum.
 5. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z TAPROOT Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (41 – 902), ul. Kazimierza Pułaskiego 49.
 6. Kupujący ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z TAPROOT Sp. z o.o. w sposób wskazany w punkcie 4 powyżej.
 7. TAPROOT Sp. z o.o. wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze stroną internetową TAPROOT Sp. z o.o.) podczas przeglądania strony internetowej cortenart.pl/sklep, w tym wszelkich podstron i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 8. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej cortenart.pl/sklep, w tym wszelkich podstron, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania ze strony internetowej TAPROOT Sp. z o.o., dostosowywanie stron serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkownika w ramach Serwisu.
 9. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 10. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z ze strony internetowej cortenart.pl/sklep w tym wszelkich podstron będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron.
 11. TAPROOT Sp. z o.o. oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji. Zalecane jest korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, poprzez które Kupujący łączy się ze Sklepem.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Wyłącznym miejscem wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z zawartych umów jest Bytom.
 2. Umowy zawarte w ramach sklepu internetowego TAPROOT Sp. z o.o. podlegają wyłącznie prawu polskiemu.
 3. W odniesieniu do wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z umowy, sądem wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby TAPROOT Sp. z o.o.
 4. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny, a w przypadku braku konsensu w powyższym zakresie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 6. TAPROOT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 7. TAPROOT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy sprzedaży zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od opublikowania na stronie internetowej Sklepu. TAPROOT Sp. z o.o. poinformuje Kupującego na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020.